Giống lạc đen là giống chất lượng, có thời gian sinh trưởng 125 - 135 ngày vụ Xuân và 110 - 120 ngày vụ Thu Đông. Giống lạc đen có chiều cao thân chính 40 - 60cm, thân đứng, lá màu xanh - xanh đậm, khả năng đẻ nhánh cao, dạng cây đứng - bán đứng. Quả lớn,tỷ lệ hạt/quả cao trên 70%. Năng suất ổn định trung bình đạt 3,2 - 3,8 tấn/ha vụ Xuân Hè, vụ Thu Đông 3,0 - 3,4 tấn/ha. Tuy nhiên sâu hại lạc có rất nhiều vì vậy cần có các biện pháp để phòng trừ để canh tác đạt hiểu quả cao.