Tỉnh Bắc Giang là một tỉnh trung du miền núi, hàng năm diện tích gieo cấy lúa lai toàn tỉnh là 600 tấn để góp phần đáp ứng 640.000 tấn lương thực/năm của toàn tỉnh. Như vậy, sản lượng nhập hàng năm từ Trung Quốc là từ 550-600 tấn lúa lai tương ứng với 38 - 42 tỷ đồng. Do vậy, nghiên cứu thử nghiệm sản xuất hạt lai F1 tại Bắc Giang không những đóng góp cho tỉnh sản lượng lúa lai mà còn góp phần cung cấp hạt lai cho các tỉnh khác trên toàn quốc. Xin giới thiệu quy trình sản xuất lúa lai F1 giống Việt lai 50 đã áp dụng tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.