Trong những năm qua, tốc độ phát triển kinh tế của huyện Lục Ngạn đạt ở mức cao, đời sống người dân được cải thiện. Hạ tầng kinh tế, văn hóa, xã hội sau nhiều năm được đầu tư đã cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ phát triển sản xuất, dân sinh. Thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới huyện Lục Ngạn bước đầu đạt những kết quả tốt, nhưng bên cạnh đó cần sự nỗ lực nhiều hơn nữa của chính quyền địa phương và nỗ lực hơn nữa của nhân dân các dân tộc của huyện nhà.

 

Phát triển nông nghiệp góp phần xây dựng NTM ở Lục Ngạn

Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của trung ương và tỉnh, cùng với tinh thần đoàn kết, đồng lòng quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, kinh tế -xã hội của huyện có bước tăng trưởng ngoạn mục, an ninh chính trị được đảm bảo, trật tự xã hội được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao.

Qua 10 năm triển khai, hết năm 2019, toàn huyện có 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Nghĩa Hồ, Hồng Giang, Thanh Hải, Giáp Sơn, Quý Sơn, Tân Mộc, Tân Quang, Mỹ An). Đến nay, 42,86% các xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn NTM.

Năm 2020, huyện đăng ký xây dựng thêm 04 xã về đích nông thôn mới  gồm xã Biển Động, Đồng Cốc, Biên Sơn, Phượng Sơn, đến 21/7/2020 các đoàn thẩm định của tỉnh đã tổ chức thẩm định xong các tiêu chí nông thôn mới tại 04 xã đang chờ hoàn thiện hồ sơ, họp xét, ra Quyết định công nhận 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, nâng tổng số xã trên toàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới lên 12 xã (tính cả xã Nghĩa Hồ đã sáp nhập vào thị trấn Chũ vượt chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao 07 xã; vượt so với chỉ tiêu đề ra của huyện ủy 01 xã).  Toàn huyện có 04  thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới (thôn Đoàn Kết xã Tân Quang; thôn Muối xã Giáp Sơn, thôn Đồng Quýt xã Tân Mộc, thôn Trại Thập xã Tân Lập). Năm 2020, đăng ký xây dựng thêm 01 thôn Mai Tô xã Phì Điền đạt chuẩn thôn nông thôn mới; thôn nông thôn mới kiểu mẫu có 01 thôn đạt chuẩn là thôn Ngọt xã Hồng Giang. Năm nay, huyện đăng ký xây dựng thêm 02 thôn (thôn Bồng 1 xã Thanh Hải, thôn Muối xã Giáp Sơn) đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Xã Hồng Giang được huyện đăng ký về đích xã nông thôn mới nâng cao/kiểu mẫu đến nay xã đang trong quá trình triển khai thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí theo bộ tiêu chí quốc gia về xã kiểu mẫu và bộ tiêu chí của tỉnh Bắc Giang về quy định bộ tiêu chí xã nâng cao, và hoàn thiện hồ sơ chứng minh tiêu chí để đề nghị huyện về thẩm tra và tỉnh về thẩm định trong tháng 10 năm nay.

Bình quân tiêu chí/xã đến tháng 6 năm 2020 toàn huyện là 14,89 tiêu chí tăng thêm 9,48 tiêu chí so với năm 2010Đó là một số kết quả nổi bật trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Lục Ngạn trong thời gian qua.

Để thực hiện tốt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới cũng như xây dựng thành công thôn nông thôn mới kiểu mẫu huyện Lục Ngạn tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp của Ủy ban MTTQ, các ngành và đoàn thể, tổ chức chính trị, phát huy vai trò chủ thể của người dân và hộ gia đình trong xây dựng nông thôn mới. Trong đó các cấp ủy đảng chính quyền cơ sở phải đoàn kết thống nhất cao, làm tốt công tác lãnh đạo tư tưởng, trước hết làm tốt công tác tuyên truyền, vận độn để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ vị trí quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới và đặc biệt là xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương; phương án triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu phải cụ thể, chi tiết, xác định rõ nguồn lực, đảm bảo tính khả thi, phân công rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân nhất là người đứng đầu của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, vai trò của bí thư, trưởng thôn, tinh thần gương mẫu của gia đình cán bộ đảng viên; lựa chọn các nội dung, tiêu chí phù hợp để làm tiêu chí mẫu nổi bật điển hình của thôn mình để tạo điểm nhấn trong xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Với những kết quả đã đạt được UBND tỉnh đã tặng bằng khen tập thể cho 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới và hàng chục cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM của huyện.

Bài, ảnh: Lâm Văn Học- KN Sơn Hải

Theo http://khuyennongbacgiang.com/