- Ruộng sản xuất: Ruộng sản xuất củ giống khoai tây phải sạch cỏ dại và các cây trồng khác, vụ trước không trồng khoai tây.

 - Yêu cầu cách ly: Ruộng sản xuất củ giống khoai tây xác nhận được trồng thành khu vực sản xuất và cách ruộng trồng khoai tây khác ít nhất 5m.

- Các chỉ tiêu chất lượng: Ruộng sản xuất khoai tây giống đảm bảo yêu cầu:

Yêu cầu chất lượng giống

Chỉ tiêu, đơn vị tính

Xác nhận

Độ thuần giống, % số cây, không nhỏ hơn

98,0

Virut nặng (cuốn lá Y, A và hỗn hợp), % số cây, không lớn hơn

-

Virut nhẹ (X, S, M), % số cây, không lớn hơn

-

Virut tổng số, % số cây, không lớn hơn

10

Héo xanh (Ralstonia solanacearum), % số cây, không lớn hơn

0,5

Mốc sương, cấp bệnh a , không lớn hơn

3

Chú thích: a: cấp 1 không nhiễm bệnh, cấp 3: Chú thích: a: cấp 1 không nhiễm bệnh, cấp 3:

- Các chỉ tiêu chất lượng củ giống khoai tây: Củ giống khoai tây phải đảm bảo các chỉ tiêu chất lượng:

Tiêu chuẩn chất lượng củ giống

Chỉ tiêu, đơn vị tính

Xác nhận

1. Bệnh vi rút, % số củ, không lớn hơn

-

2. Bệnh thối khô (Fusarium spp.), bệnh thối ướt (Sclerotium rolfsii), % số củ, không lớn hơn

1,5

3. Rệp sáp (Pseudococcus citri Russo), số con sống/ 100 củ, không lớn hơn

2

4. Củ xây xát, dị dạng, % số củ, không lớn hơn

5

5. Củ khác giống có thể phân biệt được, % số củ, không lớn hơn

2,0

6. Củ có kích thước nhỏ hơn 30mm, % số củ, không lớn hơn

5

 

Bài: Mạnh Hùng

Theo http://www.khuyennongbacgiang.com/

- Ruộng sản xuất: Ruộng sản xuất củ giống khoai tây phải sạch cỏ dại và các cây trồng khác, vụ trước không trồng khoai tây.

 - Yêu cầu cách ly: Ruộng sản xuất củ giống khoai tây xác nhận được trồng thành khu vực sản xuất và cách ruộng trồng khoai tây khác ít nhất 5m.

- Các chỉ tiêu chất lượng: Ruộng sản xuất khoai tây giống đảm bảo yêu cầu:

Yêu cầu chất lượng giống

Chỉ tiêu, đơn vị tính

Xác nhận

Độ thuần giống, % số cây, không nhỏ hơn

98,0

Virut nặng (cuốn lá Y, A và hỗn hợp), % số cây, không lớn hơn

-

Virut nhẹ (X, S, M), % số cây, không lớn hơn

-

Virut tổng số, % số cây, không lớn hơn

10

Héo xanh (Ralstonia solanacearum), % số cây, không lớn hơn

0,5

Mốc sương, cấp bệnh a , không lớn hơn

3

Chú thích: a: cấp 1 không nhiễm bệnh, cấp 3: Chú thích: a: cấp 1 không nhiễm bệnh, cấp 3:

- Các chỉ tiêu chất lượng củ giống khoai tây: Củ giống khoai tây phải đảm bảo các chỉ tiêu chất lượng:

Tiêu chuẩn chất lượng củ giống

Chỉ tiêu, đơn vị tính

Xác nhận

1. Bệnh vi rút, % số củ, không lớn hơn

-

2. Bệnh thối khô (Fusarium spp.), bệnh thối ướt (Sclerotium rolfsii), % số củ, không lớn hơn

1,5

3. Rệp sáp (Pseudococcus citri Russo), số con sống/ 100 củ, không lớn hơn

2

4. Củ xây xát, dị dạng, % số củ, không lớn hơn

5

5. Củ khác giống có thể phân biệt được, % số củ, không lớn hơn

2,0

6. Củ có kích thước nhỏ hơn 30mm, % số củ, không lớn hơn

5

Bài: Mạnh Hùng