Nhiều tuyến đường ở xã Hoàng Thanh được cứng hóa sạch đẹp

Hoàng Thanh là một trong 05 xã được UBND huyện Hiệp Hòa lựa chọn về đích nông thôn mới trong năm 2020. Do đó, ngay từ đầu năm xã đã huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân đoàn kết chung sức xây dựng nông thôn mới.

Là một xã miền núi có tỷ lệ sản xuất nông nghiệp cao nên quá trình xây dựng nông thôn mới Hoàng Thanh gặp nhiều khó khăn trong việc huy động nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi xã hội, đầu tư phát triển sản xuất... Nhưng, được sự quan tâm chỉ đạo của huyện, đến nay kinh tế xã hội của xã có bước phát triển không ngừng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Cơ cấu kinh tế dần chuyển sang thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt, xã không còn hộ đói; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm thấp hơn tỷ lệ bình quân của huyện. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 39,5 triệu đồng/người/năm.

Để về đích nông thôn mới theo đúng kế hoạch, giai đoạn từ năm 2012 đến  2020 UBND xã Hoàng Thanh đã huy động các nguồn lực với tổng mức đầu tư gần 49 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp và các nguồn vốn khác là 18,85 tỷ đồng. Nhờ vậy, hạ tầng cơ sở của xã ngày càng khang trang, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Cơ sở vật chất y tế, giáo dục, văn hóa thể thao được tăng cường theo hướng đồng bộ và hiện đại. Cùng với nguồn lực từ tỉnh, huyện hỗ trợ, các công trình xây dựng ở cộng đồng đều có sự tham gia đóng góp tích cực của nhân dân.

Cùng đó, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia xây dựng nông thôn mới dưới nhiều hình thức và triển khai rộng khắp từ xã đến thôn thông qua các phong trào như  “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, “nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”… Kết quả, xã đã tổ chức được 9 hội nghị chuyên đề và 12 hội nghị lồng ghép tuyên truyền xây dựng nông thôn mới tới cán bộ đảng viên và nhân dân; làm mới 150 pano, áp phích tuyên truyền; đưa 108 lượt tin bài trên hệ thống đài truyền thanh của xã… Huy động được 4.210 lượt ngày công lao động tham gia tháo dỡ, xây lại, san gạt đất để làm các công trình như đường giao thông liên thôn, trục thôn, liên xóm. Vận động 165 hộ dân hiến 2.857 m2 đất và phá dỡ 2.650 m2 tường rào.

Cùng với xây dựng cơ sở hạ tầng, xã Hoàng Thanh luôn chú trọng đầu tư phát triển sản xuất, đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi có năng suất và hiệu quả cao vào sản xuất để nâng cao thu nhập cho người dân. Theo đó, nhiều giống cây trồng, vật nuôi mới được chuyển giao như các giống lúa lai, lúa thuần, lạc giống mới, bò lai sind, bò 3B… Xây dựng thành công 01 cánh đồng thu nhập cao trồng dưa lê siêu ngọt và ngô ngọt. Từ đó góp phần nâng cao giá trị thu nhập bình quân đất nông nghiệp hàng năm của xã đạt từ 80 - 90 triệu đồng/ha/năm.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành, sự nỗ lực không ngừng khắc phục khó khăn, quyết tâm thi đua xây dựng nông thôn mới của các tầng lớp nhân dân, xã Hoàng Thanh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Theo đánh giá của UBND xã, đến nay xã đã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và đề nghị Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp huyện, tỉnh thẩm định, đề xuất UBND tỉnh công nhận theo quy định.

Bài, ảnh: Kim Lan

http://khuyennongbacgiang.com/