ảnh minh họa

Sở Nông nghiệp và PTNT vừa có công văn đề nghị các huyện, thành phố và cơ quan chuyên môn thuộc Sở thực hiện tốt việc chỉ đạo, hướng dẫn nông dân tập trung thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) sau sử dụng.

Theo đó, Sở đề nghị, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc có liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức hướng dẫn nông dân thực hiện việc thu gom bao gói thuốc BVTV, phân bón sau sử dụng về các bể chứa theo quy định. Tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho người sử dụng thuốc sau khi pha chế, phun rải thuốc BVTV phải thu gom bao thuốc BVTV sau sử dụng vào đúng nơi quy định; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các doanh nghiệp, hợp tác xã, người nông dân trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả.

Chi cục Trồng trọt và BVTV chủ động phối hợp chặt chẽ với phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp các huyện, thành phố thực hiện việc giám sát sử dụng thuốc BVTV trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt các thời kỳ cao điểm phòng trừ dịch hại trên cây trồng. Khuyến cáo, hướng dẫn nông dân, các đơn vị sản xuất nông nghiệp áp dụng theo nguyên tắc 4 đúng; đẩy mạnh việc tổ chức sản xuất trồng trọt theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ... tại các vùng trọng điểm sản xuất rau, quả, lúa... trên địa bàn tỉnh, nhất là các sản phẩm lợi thế cho xuất khẩu.

Trung tâm KN chủ trì phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Bắc Giang và cơ quan chuyên môn có liên quan thực hiện xây dựng các bản tin, chuyên đề tuyên truyền về việc sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả và công tác thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng đúng quy định trên các phương tiện truyền thông kịp thời, hiệu quả.

Theo http://www.khuyennongbacgiang.com/