Đó là một trong số 18 mục tiêu mà Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang phát động nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2020.

Năm 2020, giá trị sản xuất ngành nông lâm nghiệp, thủy sản tăng 8%

Theo đó, giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu tăng 18,8%, trong đó ngành nông lâm nghiệp, thủy sản tăng 8%. Cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp và thủy sản 17,7%...; giá trị sản xuất bình quân trên 01 ha đất nông nghiệp đạt 128 triệu đồng; chỉ đạo nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã Tiên Lục đạt xã nông thôn mới nâng cao; 16 thôn đạt thôn nông thôn mới kiểm mẫu; duy trì 21/21 xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,2%; bình quân thu nhập/ người/năm là 69,5 triệu đồng; tỷ lệ diện tích sản xuất thâm canh rau quả, thủy sản theo tiêu chuẩn VietGAP 40%. Tỷ lệ cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh nông sản, thủy sản thực phẩm, dịch vụ ăn uống thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm được cấp giấy chứng nhận theo quy định 87%; xây dựng 03 thôn kiểu mẫu...

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị chỉ đạo thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và các chương trình phát triển kinh tế xã hội trọng tâm giai đoạn 2016-2020; xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2020-2025... Đối với lĩnh vực nông nghiệp thực hiện tốt công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp để nâng cao năng suất, chất lượng nông sản. Duy trì diện tích rau chế biến gắn với bao tiêu sản phẩm cho nông dân; lựa chọn mô hình, cây, con giống mới phù hợp và có hiệu quả kinh tế cao để đưa vào sản xuất. Tiếp tục triển khai các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuát nông nghiệp. Chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu và xã nông thôn mới nâng cao...

 

Theo snnptnt.bacgiang.gov.vn