Xác định "Dân vận kém thì việc gì cũng kém, Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công" như lời Bác dạy, do vậy huyện Yên Dũng xác định “Dân vận khéo” là một trong những yếu tố quyết định cho sự thành công trong xây dựng nông thôn mới.

Ngay từ khi bắt đầu triển khai Chương trình, huyện Yên Dũng đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn khối dân vận các cấp xây dựng các mô hình phù hợp, hiệu quả: (1) Trong lĩnh vực phát triển kinh tế -xã hội tập trung vào phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, vận động nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công xây dựng nông thôn mới, điển hình như: Mô hình “Hiến đất làm đường cứng hóa đường giao thông nông thôn” tại xã Lãng Sơn; “Dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp, xây dựng cánh đồng mẫu” tại xã Tiến Dũng; (2) Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội và môi trường tập trung vào thực hiện nếp sống văn minh, vệ sinh môi trường, xây dựng làng, xóm xanh - sạch - đẹp tiêu biểu như: Mô hình “Khu dân cư sáng – xanh – sạch đẹp”, “Vệ sinh môi trường” tại xã Hương Gián; (3) Trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh tập trung vào tuyên truyền nhân dân đảo bảo an ninh trật tự, tiêu biểu như mô hình “Đồng bào theo đạo không mắc tệ nạn xã hội”…Từ thành công của công tác dân vận, đã giúp người dân nhận thức được vai trò vừa là chủ thể thực hiện, vừa là người thụ hưởng trong xây dựng nông thôn mới, nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới bằng nhiều việc làm cụ thể.

Mô hình dân vận khéo vận động người dân chỉnh trang môi trường xã Hương Gián

Trong thời gian qua, toàn huyện đã có 1.492 mô hình tập thể và 1.944 mô hình, điển hình cá nhân về “Dân vận khéo” với nhiều kết quả nổi bật, vận động người dân hiến trên 180 ha đất, cứng hóa 445km đường giao thông, thực hiện dồn điền, đổi thửa trên 4.097ha, xây dựng 35 mô hình cánh đồng mẫu, vận động nhân dân đóng góp trên 238 tỷ đồng… Nhiều điển hình tiêu biểu trong mô hình “Dân vận khéo” trên địa bàn như: Ông Nguyễn Thành Phần, xã Tiến Dũng vận động người dân đóng góp cứng hóa trên 48km đường giao thông, hiến trên 10 nghìn mđất, tháo dỡ và xây dựng lại trên 16 nghìn mcông trình phụ, tường bao trị giá gần 2 tỷ đồng hay Bà Giáp Thị Hường, thôn Tân Tiến, xã Hương Gián vận động nhân dân hiến 2 nghìn m đất, ủng hộ 700 triệu đồng, hàng trăm ngày công để xây dựng nhà văn hóa, khu vui chơi của thôn…

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã góp phần tích cực đưa Yên Dũng bước sang trang mới, cơ sở hạ tầng nông thôn phát triển đồng bộ, bộ mặt đô thị thay đổi khá toàn diện, các vấn đề bức xúc của xã hội được giải quyết có hiệu quả, đưa Yên Dũng trở thành một trong những địa phương dẫn đầu về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, hết năm 2020 huyện có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 02 xã nông thôn mới nâng cao, 100% hộ dân có điện thắp sáng, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm, 100% trường học đạt chuẩn quốc gia là cơ sở để huyện Yên Dũng đạt huyện nông thôn mới năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Dũng nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra./.

Ngọc Thọ

Theo snnptnt.bacgiang.gov.vn