Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định: Phát triển toàn diện các ngành kinh tế Công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, trong đó Nông nghiệp làm nền tảng bảo đảm cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh dựa trên nền tảng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch.

Mô hình sản xuất rau trong nhà màng ứng dụng công nghệ cao

Nông nghiệp, nông thôn có vị trí chiến lược lâu dài và là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đóng góp quan trọng vào giá trị GRDP của tỉnh (năm 2020 giá trị sản xuất toàn ngành tăng 6,7%, đạt 36.500 tỷ đồng, chiếm 17,5% GRDP của tỉnh), là trụ đỡ của nền kinh tế và làm nền tảng đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nông nghiệp, nông thôn phát huy tốt vai trò trụ đỡ trong nền kinh tế, đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm với chất lượng được nâng cao, không chỉ cho tiêu dùng trong nước mà còn xuất khẩu đến các nước trên thế giới: Với trên 630 nghìn tấn lương thực có hạt; trên 220 nghìn tấn thịt hơi các loại; 47,5 tấn thủy sản hàng năm; toàn tỉnh có 52 sản phẩm chủ lực, đặc trưng, tiềm năng, 95 sản phẩm đạt OCOP cấp tỉnh, nhiều sản phẩm đã xuất khẩu ra nước ngoài, đặc biệt Vải thiều xuất khẩu đi 30 nước, vùng lãnh thổ, Bưởi xuất khẩu sang Châu âu….

Nông nghiệp, nông thôn giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho người dân nông thôn: Giá trị sản xuất bình quân trên ha đất nông nghiệp đạt 120 triệu đồng/ha, thu nhập người dân đạt 43 triệu đồng/người/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 3,5%; giải quyết việc làm cho 38,4% lao động trên toàn tỉnh. Ngoài ra, xây dựng nông thôn mới góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, giữ vững ổn định chính trị, thu hẹp khoảng cách giữa các địa phương, phát huy vai trò, vị thế người nông dân, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng ở nông thôn, nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.

Theo https://snnptnt.bacgiang.gov.vn/