ảnh minh họa

Đó là tổng kinh phí vừa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt cho Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025.

Chương trình nhằm mục tiêu hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX cả chiều rộng và chiều sâu. Trong thời gian tới, tiếp tục củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, tạo được sự chuyển biến rõ nét trên các mặt quan hệ sở hữu, phương thức quản lý và phân phối thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thành viên và người lao động trong HTX, nâng cao hình ảnh và vị thế của khu vực kinh tế tập thể trong xã hội. Phát triển đa dạng và bền vững các mô hình HTX trong các ngành, lĩnh vực, địa bàn, ưu tiên hỗ trợ xây dựng mô hình HTX nông nghiệp kiểu mới gắn với xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp liên kết sản xuất với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị với sản phẩm hàng hóa chủ lực, đặc trưng của địa phương.

Đến năm 2025, thành lập mới tối thiểu 50 HTX/năm trong các lĩnh vực. Thành lập mới ít nhất 02 liên hiệp HTX trong lĩnh vực nông nghiệp, nâng tổng số liên hiệp HTX hoạt động hiệu quả 07 liên hiệp HTX; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các HTX hiện có, phấn đấu mỗi năm tăng số HTX hoạt động hiệu quả lên 5% - 7%, nâng tỷ lệ HTX hoạt động hiệu quả đến 2025 đạt trên 50%, giảm số HTX yếu, kém xuống còn dưới 9%; giải quyết dứt điểm tình trạng HTX hoạt động không hiệu quả, ngừng hoạt động.

Hoàn thành phát triển 10 mô hình HTX ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và mô hình HTX nông nghiệp khởi nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Phấn đấu đến 2025, tối thiểu có khoảng 50% HTX nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp. Đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới có ít nhất 01 HTX là những mô hình thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa đối với sản phẩm chủ lực của địa phương, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm; 100% số cán bộ chủ chốt HTX tham gia ít nhất một khóa tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ. Tỷ lệ cán bộ quản lý HTX tốt nghiệp cao đẳng đại học trở lên đạt 15% trở lên.

Mỗi năm có ít nhất 20 HTX được hỗ trợ tham gia xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; 35 HTX được hỗ trợ tập trung đất đai; 03 HTX được hỗ trợ lãi suất; 35% số HTX thành lập mới được hỗ trợ xây dựng bao bì, nhãn mác, tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, website điện tử. Tăng cường hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng, ứng dụng, chuyển giao các giải pháp công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực sản xuất, bảo quản và chế biển sản phẩm nông nghiệp, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP.

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch và tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện hàng năm; tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý HTX nông nghiệp theo Chương trình khung của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và căn cứ nhu cầu thực tế của các HTX nông nghiệp; thực hiện công tác hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường đối với các HTX có sản phẩm tham gia chương trình OCOP, đồng thời tuyên truyền, triển khai và hướng dẫn HTX tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách có liên quan của Trung ương và của tỉnh.

Chủ trì thực hiện nội dung hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm; xây dựng và trình UBND tỉnh điều kiện cụ thể hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm. Hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Theo http://www.khuyennongbacgiang.com/