Ngày 14 tháng 12 năm 2019
Tìm kiếm  

Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ THÔNG TIN KHCN

1. Tổ chức thực hiện theo thẩm quyền các lĩnh vực công tác sau:

1.1. Cập nhật, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn thông tin, tư liệu KH&CN của Sở và từ các cơ quan Trung ương, các cơ quan khác trong tỉnh. Thực hiện nhiệm vụ thống kê KH&CN theo quy định.

1.2. Phối hợp chặt chẽ với các đợn vị thuộc Sở, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Giang, các cơ quan đài báo Trung ương, các phương tiện thông tin đại chúng khác để thực hiện thông tin khoa học công nghệ cho nhân dân.

1.3. Tổ chức xuất bản định kỳ Tạp chí KH&CN, Bản tin Kinh tế - KH&CN, Kỷ yếu các đề tài dự án KH&CN, Lịch KH&CN, các Quy trình kỹ thuật, sách và tài liệu KH&CN, Danh mục công nghệ – thiết bị cần mua, cần bán, trang thông tin điện tử và các ấn phẩm thông tin khác nhằm phục vụ sự lãnh đạo chỉ đạo và thông tin khoa học công nghệ cho các độc giả.

1.4. Công bố kết quả các Đề tài, Dự án cấp tỉnh đã được nghiệm thu trên Tạp chí và trang thông tin điện tử của Sở. Là cơ quan đầu mối của tỉnh về đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở; có nhiệm vụ: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo quy định.

1.5. Tổ chức quản lý và khai thác có hiệu quả mạng thông tin hiện có; xây dựng, quản lý và hướng dẫn khai thác thư viện điện tử, thiết lập chợ điện tử công nghệ thiết bị trên trang thông tin điện tử KH&CN của Sở, cổng thông tin điện tử của tỉnh.

1.6. Chủ trì tổ chức, tham gia các chợ công nghệ và thiết bị, các trung tâm giao dịch công nghệ, triển lãm khoa học và công nghệ.

1.7. Trực tiếp quản lý máy chủ để vận hành thường xuyên, thông suốt mạng LAN, Internet của Sở theo đúng quy định,; khắc phục các sự cố mạng khi xảy ra.

1.8. Tổ chức thực hiện các đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh, cấp nhà nước được tuyển chọn chủ trì hoặc được giao trực tiếp.

1.9. Tổ chức các hoạt động dịch vụ chuyển giao công nghệ thông tin, dịch vụ thông tin KH&CN; thực hiện nhiệm vụ đào tạo về tin học theo kế hoạch được giao hoặc theo nhu cầu của các đơn vị địa phương trong tỉnh.

1.10. Quản lý cán bộ, viên chức, lao động, tài sản, tài chính, tài liệu của Trung tâm theo qui định của pháp luật và uỷ quyền của Giám đốc Sở.

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.