Ngày 14 tháng 12 năm 2019
Tìm kiếm  

Mô hình mạng lưới cung cấp thông tin KH&CN

Bắc Giang là tỉnh thuộc khu vực Đông Bắc Việt Nam, vùng đất có bề dày lịch sử, truyền thống văn hóa, giàu tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội. Với diện tích tự nhiên hơn 3.827 km2; dân số hơn 1,6 triệu người (trong đó gần 1 triệu người trong độ tuổi lao động); với thành tựu đạt được trong những năm đổi mới vừa qua đang tạo đà cho Bắc Giang thế và lực mới để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2011 – năm đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII, tỉnh Bắc Giang vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng đạt 10,5%; tổng diện tích gieo trồng cả năm đạt 176.000 ha, sản lượng lương thực có hạt ước đạt xấp xỉ 664.000 tấn; công nghiệp – xây dựng tăng 18,2%; dịch vụ tăng 9,1%; cơ cấu kinh tế tiếp tục có sự chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp – xây dựng chiếm trên 36%, dịch vụ trên 31%, nông, lâm, thuỷ sản trên 31%; tổng giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt trên 5.300 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 760 triệu USD; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 2.200 tỷ đồng; thu hút trên 273 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài...

Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng với điều kiện tự nhiên tương đối thuận lợi, đồng thời với sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND Tỉnh đã thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Đặc biệt, ngành KH&CN Bắc Giang trong kế hoạch KH&CN 5 năm 2011 - 2015 đã xác định quan điểm hoạt động KH&CN phải gắn kết hoạt động kinh tế - xã hội để đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trên mọi lĩnh vực. Ưu tiên ứng dụng công nghệ sinh học và công nghệ thông tin nhằm tạo sức cạnh tranh các sản phẩm hàng hóa trên thị trường trong và ngoài nước, phát triển thị trường khoa học, công nghệ, xây dựng thương hiệu nông sản đặc thù.

Nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh, những năm gần đây, ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng mạng thông tin khoa học và công nghệ (KH&CN) ở Bắc Giang đã được đầu tư, nâng cấp và hiện đại hoá. Với hơn 40 điểm truy cập thông tin KH&CN từ tỉnh đến xã, hoạt động thông tin KH&CN đã có đóng góp quan trọng, thiết thực phục vụ phát triển KT-XH địa phương.

Trung tâm Tin học và Thông tin KH&CN (Sở KH&CN Bắc Giang) được giao nhiệm vụ duy trì và tiếp tục phát triển mạng lưới thông tin KH&CN, làm đầu mối tạo lập và vận hành mạng lưới thông tin KH&CN trên địa bàn tỉnh. Đây là cơ sở quan trọng để đẩy mạnh hoạt động thông tin KH&CN, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của xã hội và phục vụ tiến trình hội nhập quốc tế.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ theo địa chỉ:
Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bắc Giang
Địa chỉ: 71, Nguyễn Văn C, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Số điện thoại: (0240) 3825001
Di động: 0975044855