Ngày 17 tháng 10 năm 2019
Tìm kiếm  

Cơ cấu tổ chức

Tổ chức bộ máy của Trung tâm bao gồm:

- Lãnh đạo Trung tâm gồm:  01  Phó Giám đốc.


 

Triệu Ngọc Trung - Phó Giám đốc

Điện thoại: CQ (0204) 3.858.870, 0962363358

Email:trungtn_skhcn@bacgiang.gov.vn  
  1. Phòng Hành chính -Tổng hợp gồm: 02 viên chức.
  2. Phòng Thông tin KHCN: 03 viên chức.
  3. Phòng Giao dịch Công nghệ và Thiết bị : 02 viên chức. và 01 hợp đồng lao động.
  4. Phòng Thống kê và Thư viện: 01 viên chức