Ngày 14 tháng 12 năm 2019
Tìm kiếm  

Cơ cấu tổ chức

Tổ chức bộ máy của Trung tâm bao gồm:

- Lãnh đạo Trung tâm gồm:  01  Giám đốc và PGĐ


 

Triệu Ngọc Trung -  Giám đốc

Điện thoại: CQ (0204) 3.858.870, 0962363358

Email:trungtn_skhcn@bacgiang.gov.vn


Hoàng Văn Long - PGĐ

Điện thoại: 0389689366
  
  1. Phòng Hành chính -Tổng hợp gồm: 5 viên chức.
  2. Phòng Thông tin và Thống kê: 04 viên chức.
  3. Phòng Ứng dụng - Chuyển giao
  4. Phòng Kiểm định - Thử nghiệm