Ngày 21 tháng 05 năm 2018
Tìm kiếm  

Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với Bản tin, Trang thông tin điện tử và Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã

Ngày 28/10/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 570/2013/QĐ-UBND quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với bản tin, trang thông tin điện tử và Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã.


ảnh minh họa

Theo quy định, nhuận bút cho tác phẩm được đăng trên Trang thông tin điện tử, Bản tin, được phát trên Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã tùy theo thể loại, chất lượng tác phẩm, Thủ trưởng cơ quan quản lý Trang thông tin điện tử, Bản tin, Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã quyết định mức hệ số nhuận bút của tác phẩm không vượt quá khung hệ số nhuận bút. Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút được tính bằng 10% mức tiền lương tối thiểu theo quy định.

Đối với các tác phẩm được đăng trên Trang thông tin điện tử, Bản tin: Thể loại tin, trả lời bạn đọc hệ số nhuận bút là 0,5-2 điểm/tin; bài phỏng vấn, bài phản ánh, bài tường thuật, tổng thuật, ghi chép, ghi nhanh, người tốt việc tốt… hệ số nhuận bút là 2-5 điểm/bài; bài nghiên cứu, phân tích (từ 2 trang A4 trở lên) hệ số nhuận bút là 3-10 điểm/bài; ảnh thời sự - minh họa hệ số nhuận bút 0,5-1 điểm/tranh, ảnh; ảnh nghệ thuật hệ số nhuận bút 3 điểm/tranh, ảnh; phim tư liệu (dạng video clip) (3-5 phút) hệ số nhuận bút 1- 5 điểm/đoạn.

Đối với các tác phẩm được phát trên Đài Truyền thanh cấp huyện: Thể loại tin, trả lời bạn đọc hệ số nhuận bút 0,3-1 điểm/tin; bài chính luận, bài phỏng vấn, bài phản ánh, bài tường thuật, tổng thuật, ghi chép, ghi nhanh, người tốt việc tốt… hệ số nhuận bút 1-3 điểm/bài; bài nghiên cứu hệ số nhuận bút 2-5 điểm/bài; tường thuật trực tiếp hệ số nhuận bút 4-10 điểm/bài.

Đối với các tác phẩm được phát trên Đài Truyền thanh cấp xã: Thể loại tin, trả lời bạn đọc hệ số nhuận bút 0,2-0,5 điểm/tin; bài chính luận, bài phỏng vấn, bài phản ánh, bài tường thuật, tổng thuật, ghi chép, ghi nhanh, người tốt việc tốt… hệ số nhuận bút 0,5-1 điểm/bài; bài nghiên cứu hệ số nhuận bút 1-2 điểm/bài; tường thuật trực tiếp hệ số nhuận bút 2-5 điểm/bài.

Bên cạnh đó, Quyết định cũng quy định mức chi thù lao cho việc khai thác, sưu tầm, biên dịch tin, bài; tạo lập thông tin trên Trang thông tin điện tử; thù lao cho Ban biên tập.

Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết số 54/2010/QĐ-UBND ngày 20/5/2010 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định về chế độ nhuận bút, chế độ thù lao đối với Trang thông tin điện tử và Bản tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

* Xem chi tiết Quyết định số 570/2013/QĐ-UBND tại đây./.

bacgiang.gov.vn