Ngày 06 tháng 04 năm 2020
Tìm kiếm  

Hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp, thanh toán kinh phí ngân sách nhà nước
Ngày 02/8/2012, liên Sở: Tài chính – Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Hướng dẫn số 01/HDLN-TC-NN về trình tự, thủ tục cấp, thanh toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện Đề án Cơ giới hóa và giảm tổn thất sau thu hoạch trong nông nghiệp tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2015.

Theo đó, hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua máy móc, thiết bị phục vụ cơ giới hóa và giảm tổn thất sau thu hoạch trong nông nghiệp áp dụng cho hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân, có địa chỉ cư trú hợp pháp được ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là cá nhân trực tiếp sản xuất và phục vụ sản xuất; các doanh nghiệp có ký và thực hiện hợp đồng tiêu thụ nông sản và dịch vụ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp với nông dân.

Việc vay vốn và hỗ trợ lãi suất được thực hiện đối với các loại máy: Làm đất, gieo cấy, trồng, chăm sóc, thu hoạch lúa, ngô, cà phê, chè, mía; máy sấy, vật liệu cơ bản để làm sân phơi (lúa, ngô, cà phê, hạt điều, hồ tiêu) có diện tích đến 1.000m2; máy móc, thiết bị dùng cho sản xuất giống thủy sản; vật tư; thiết bị xây dựng, cải tạo các ao (hồ) nuôi thủy sản; thiết bị, phương tiện phục vụ nuôi trồng, thu hoạch và vận chuyển thủy sản; thiết bị làm lạnh, cấp đông, thiết bị sản xuất nước đá trên tàu cá, hầm bảo quản phục vụ khai thác dài ngày trên biển.

Trình tự, thủ tục vay và hỗ trợ lãi suất tiền vay thực hiện theo hướng dẫn của tổ chức cho vay.

Bên cạnh đó, Hướng dẫn số 01/HDLN-TC-NN còn hướng dẫn cụ thể về đối tượng, nội dung, mức hỗ trợ, việc lập dự toán xây dựng và triển khai mô hình, cho hỗ trợ xây dựng và triển khai mô hình (bao gồm cả mô hình cơ giới và mô hình sản xuất vải thiều theo tiêu chuẩn ViệtGAP).

* Xem chi tiết Hướng dẫn số 01/HDLN-TC-NN tại đây./.