Ngày 06 tháng 04 năm 2020
Tìm kiếm  

Quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình ở các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015
Ngày 12/7/2012, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình ở các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Nghị quyết nêu rõ về nguyên tắc hỗ trợ: Nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý hỗ trợ theo quy định này chỉ hỗ trợ một phần chi phí đầu tư, phần còn lại thuộc ngân sách cấp huyện, thành phố, ngân sách cấp xã và nguồn vốn huy động hợp pháp khác do HĐND cùng cấp xem xét quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế, khả năng của ngân sách địa phương và phù hợp với quy định của pháp luật. Ngoài ra, các công trình được hỗ trợ đầu tư phải là công trình đầu tư xây dựng mới; phù hợp với quy hoạch xây dựng nông thôn mới của xã; nằm trong danh mục đầu tư thuộc đề án xây dựng nông thôn mới của xã được phê duyệt; nằm trong kế hoạch giao vốn hàng năm.

Theo đó, nội dung hỗ trợ, bao gồm: Đường giao thông nông thôn; kênh mương; nhà văn hóa; công trình thể thao; trụ sở UBND xã; công trình thu gom, xử lý rác thải; nghĩa trang nhân dân.

Cụ thể, mức hỗ trợ đường giao thông nông thôn trục xã, liên xã là 1 tỷ đồng/km; cứng hóa trục đường thôn, xóm là 260 triệu đồng/km; cứng hóa đường ngõ, xóm là 230 triệu đồng/km. Mức hỗ trợ công trình thủy lợi (cứng hóa kênh mương) là 350 triệu đồng/km; xây mới nhà văn hóa xã là 1 tỷ đồng/nhà; xây mới nhà văn hóa thôn, bản: 150 triệu đồng/nhà. Mức hỗ trợ xây mới khu thể thao xã là 500 triệu đồng/khu; xây mới khu thể thao thôn, bản: 100 triệu đồng/khu. Mức hỗ trợ xây mới trụ sở UBND xã là 2,5 tỷ đồng/trụ sở. Công trình thu gom, xử lý rác thải được hỗ trợ từ 50 đến 800 triệu đồng tùy quy mô. Xây dựng nghĩa trang theo quy hoạch được hỗ trợ 50 triệu đồng. Riêng hai xã Tuấn Đạo và Vĩnh Khương (Sơn Động) thuộc Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a của Chính phủ thực hiện hỗ trợ 100% cho các hạng mục công trình nói trên. Quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với từng công trình được quy định cụ thể, chi tiết trong Nghị quyết.

   Theo BACGIANG PORTAL