Năm 2023 dù phải đứng trước nhiều khó khăn thách thức, song sản xuất nông nghiệp của tỉnh năm thứ 4 liên tiếp phát triển toàn diện, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch, đóng góp tích cực vào kết quả phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Đây chính là kết quả được ngành nông nghiệp đánh giá tại Hội nghị tổng kết công tác ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2023, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2024.

Tốc độ tăng trưởng ngành nông, lâm và thủy sản tăng 2,6%, cao hơn so với kế hoạch đề ra đầu năm là 1,6%. Giá trị sản xuất/01 ha đất sản xuất nông nghiệp đạt 138 triệu đồng/ha, vượt 2,2% kế hoạch. Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 84,6%, đạt 100% kế hoạchcơ bản hoàn thành mục tiêu Nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra là 84,8%.Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt 56,5%, đạt 100% kế hoạch. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 37,8%, đạt 100% kế hoạch.

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được mùa, tiêu thụ thuận lợidịch bệnh trên đàn vật nuôi được kiểm soát tốt, không có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra, chăn nuôi phát triển là động lực chính cho tăng trưởng; thủy sản phát triển theo hướng thâm canh ứng dụng công nghệ cao, tự động hóa được đẩy mạnh; công tác trồng, chăm sóc, phát triển rừng được tăng cường, sản lượng gỗ khai thác cao nhất từ trước đến nay; số vụ phát phá rừng trái pháp luật giảm sâu.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết

Công tác thủy lợi đã làm tốt nhiệm vụ điều tiết nước phục vụ sản xuất; công tác phòng chống thiên tai được chú trọng. Quản lý chất lượng nông lâm sản và vật tư nông nghiệp được thực hiện nghiêm túc. Cải cách hành chính được đẩy mạnh, sáng kiến, giải pháp mới được triển khai mạnh mẽ.

Phong trào xây dựng nông thôn mới, chương trình OCOP và các hình thức tổ chức sản xuất tiếp tục phát triển, tăng cả về số lượng và chất lượng. Phong trào thi đua trong ngành được đẩy mạnh.

Hoàn thành 7/7 nhiệm vụ trọng tâm. Có được kết quả này, ngành nông nghiệp đã chủ động xây dựng kịch bản tăng trưởng mới để cùng đóng góp vào phục hồi và phát triển kinh tế của tỉnh năm 2023.

Đổi mới tư duy trong lãnh đạo, chỉ đạo, lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá để chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên như: Chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản. Quản lý chặt chẽ giống, vật tư nông nghiệp; phát động phong trào nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, giải pháp mới vào sản xuất.

Những kết quả quan trọng đạt được trong năm 2023 và các năm qua đã tạo nền tảng và động lực vững chắc để ngành tiếp tục phát triển bền vững, toàn diện, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của cả giai đoạn 2021-2025./

Theo https://snnptnt.bacgiang.gov.vn/