Hình ảnh: Vườn nho NH01- 152 tại Ninh Thuận

 

1. Chăm sóc thời kỳ cây con

1.1. Làm cỏ, xới xáo: Đất trồngphải được xới xáo làm cỏ liên tục, làm cho đất thông thoáng tạo điều kiện bộ rễ phát triển tốt. 

1.2. Tưới và tiêu nước :

Định kỳ 2-5 ngày tưới một lần tùy theo điều kiện thời tiết khí hậu và loại đất; tưới đủ ẩm, không tưới tràn luống gây úng làm cho cây nho phát triển yếu.

1.3. Bón phân giai đoạn cây con        

- Chỉ sử dụng các loại phân bón và chất phụ gia có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

- Các dụng cụ để bón phân sau khi sử dụng phải được vệ sinh sạch sẽ.

- Khu vực chứa phân bón và để trang thiết bị phối trộn phân bón, chất phụ gia cần được xây dựng để giảm nguy cơ gây ô nhiễm vùng sản xuất và nguồn nước.

- Định kỳ khoảng 10-15 ngày bón một lần chia làm 3 giai đoạn:

+ Giai đoạn 1: Bón sau trồng 15 ngày (khi cây đã bén rễ) cho tới khi bắt đầu tạo cành cấp1, bón 19,5kg Urea + 55 kg phân Ammonium Sulphate (SA)+ 78,5kg supe lân và 160kg phân NPK 13-13-13.

+ Giai đoạn 2: Từ khi tạo xong cành cấp 1 đến khi tạo cành cấp 2, bón 9,8kg Urea + 75 kg phân SA + 41kg supe lân và 208kg phân NPK 13-13-13.

+ Giai đoạn 3: từ khi tạo xong cành cấp 2 cho đến khi tạo cành cấp 3, bón 51,5kg Urea + 105 kg phân Ammonium Sulphate (SA) +8,5kg phân Kaliclorua và 260 kg phân NPK 13-13-13.

Mỗi lần bón phân nên kết hợp với xới xáo làm cỏ. Bón phân theo mép rãnh và xới nhẹ để lấp phân. Có thể dùng phân Diamoni phosphate (DAP)hòa loãng (1%) để tưới vào gốc 1lần/tuần, giúp cây con sinh trưởng nhanh.

1.4. Phòng ngừa sâu bệnh hại: giai đoạn cây con phải thường xuyên được kiểm tra để phun phòng trừ các loại sâu như rệp sáp, nhện đỏ, bọ trĩ… và các loại bệnh hại chính như thán thư, mốc sương và phấn trắng.

1.5. Ngắt mầm nách, buộc cây đỡ

Định kỳ 3-5 ngày tiến hành ngắt mầm nách, tua cuốn và buộc cây để tránh gió lay, đổ ngã.

2. Tạo cành các cấp

Cành cấp 1

Khi cây vượt giàn khoảng 50-70 cm thì bắt đầu tạo cành cấp 1. Cành cấp 1 phải tạo bằng mầm ngủ. Dùng kéo bấm sát mặt giàn về phía dưới, chỉ để 2- 3 chồi khỏe ngay dưới điểm cắt, các chồi còn lại ngắt bỏ hết.

2.2. Cành cấp 2

Cành cấp 1 dài từ 90-100cm, tiến hành cắt trở lại (cành cấp 1 sau khi cắt dài khoảng 40-50 cm là vừa). Chọn 2-3 chồi đầu cành khỏe nhất để lại và ngắt bỏ hết các chồi còn lại.   

2.3. Cành cấp 3: Tạo cành tương tự như cành cấp 2.

BBT