Năm 2023, tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng phát sinh phức tạp. Do làm tốt công tác phòng trừ bệnh kịp thời nên tỷ lệ thiệt hại do sâu bệnh hại trên cây trồng ở mức độ nhẹ khoảng 0,38% (vụ xuân 0,27%, vụ mùa là 0,5%)

Đồng chí Lê Bá Thành kiểm tra tình hình sâu cuốn lá nhỏ tại huyện Lạng Giang

Tổng diện tích nhiễm sâu bệnh trên các loại cây trồng khoảng 62.994 ha, nhiễm nặng 4.050 ha, diện tích phòng trừ 112.393 ha. Trong đó cây lúa diện tích nhiễm sâu bệnh là 51.200 ha, nhiễm nặng 4.013 ha, diện tích phòng trừ 90.024 ha. Cây rau màu diện tích nhiễm 2.893 ha, nhiễm nặng 19 ha, phòng trừ 3.344ha. Cây vải thiều diện tích nhiễm sâu bệnh 8.235 ha, phòng trừ 18.125 ha. Cây có múi diện tích nhiễm 576 ha, phòng trừ 780 ha. Cây chè diện tích nhiễm 90 ha, phòng trừ 120 ha.

Trước diễn biến tình hình sâu bệnh hại, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đao cơ quan chuyên môn tăng cường bám sát đồng ruộng, kịp thời có văn bản hướng dẫn người dân phòng trừ sâu bệnh hại, nhất là bệnh đạo ôn lúa vụ xuân, bệnh lùn sọc đen và sâu cuốn lá nhỏ hại lúa ở vụ mùa. Thành lập Tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn các huyện phòng trừ bệnh sâu cuốn lá nhỏ. Làm tốt tốt công tác dự tính, dự báo tình hình phát sinh, phát triển các đối tượng sâu bệnh hại trên các loại cây trồng, đặc biệt quan tâm trú trọng đến các vùng sản xuất tập trung cây ăn quả (vải, nhãn, cam, bưởi) và cây rau màu xuất khẩu.

Nhìn chung, diện tích nhiễm sâu bệnh trên cây trồng năm 2023 nhiều và phân bố diện rộng hơn so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, do làm tốt công tác chỉ đạo phòng trừ, vì vậy đã hạn chế tới mức thấp nhất ảnh hưởng do sâu bệnh gây ra. Tỷ lệ thiệt hại do sâu bệnh gây ra ở mức độ nhẹ khoảng 0,38% (vụ chiêm xuân 0,27%, vụ Mùa 0,5%). Năng suất các loại cây trồng vẫn đạt cao, cây lúa đạt 58,3 tạ/ha, ngô đạt 42,4 tạ/ha, lạc đạt 26,4 tạ/ha, sản lượng vải thiều đạt trên 200 nghìn tấn... tương đương so với cùng kỳ năm trước./.

Theo https://snnptnt.bacgiang.gov.vn/