Ngày 13/11/2023 UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày ngày 18/7/2023 của Chính phủ về phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023-2025. Cụ thể:

Số lượng HTX nông nghiệp đạt loại tốt, khá chiếm từ 60% trở lên trong tổng số Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng ít nhất 05 mô hình HTX nông nghiệp điển hình hoạt động hiệu quả, có nhiều thành viên tham gia; doanh thu bình quân/HTX nông nghiệp đạt từ 05 tỷ đồng/năm trở lên; phù hợp với điều kiện, yêu cầu sản xuất kinh doanh ngành hàng, sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm OCOP của tỉnh.

Mở rộng số lượng thành viên, quy mô kinh doanh, thông qua các hình thức liên kết, hợp tác giữa các HTX; vận động từ 40-50% tổng số hộ nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia là thành viên HTX nông nghiệp.

Mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao

Phấn đấu đưa giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích sản xuất nông nghiệp tăng ít nhất 10%; doanh thu tăng ít nhất 20%; khoảng 30% HTX nông nghiệp có liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phấn đấu có trên 60 HTX nông nghiệp ứng công nghệ cao, áp dụng biện pháp thực hành nông nghiệp tốt (GAP), kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức.

Có khoảng 30% cán bộ quản lý HTX nông nghiệp (Ban giám đốc, thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát) được đào tạo nghề giám đốc HTX nông nghiệp theo chương trình đào tạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ sở đào tạo khác; ưu tiên đào tạo lực lượng cán bộ trẻ, cán bộ nữ tham gia quản lý, điều hành HTX nông nghiệp.

Hình thành mạng lưới khuyến nông, tổ khuyến nông cộng đồng, các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực, kinh nghệm tham gia tư vấn, hỗ trợ phát triển HTX nông nghiệp. 

Để đạt được mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra các giải pháp như: Xây dựng mô hình HTX nông nghiệp phát triển bền vững, hoạt động hiệu quả, phù hợp với đặc thù từng lĩnh vực, ngành hàng, sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm OCOP của tỉnh. Rà soát, nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kịp thời đề xuất, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển HTX nông nghiệp. Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, năng lực quản trị cho cán bộ quản lý, thành viên HTX nông nghiệp. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, hỗ trợ phát triển HTX nông nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Nâng cao vai trò cấp ủy đảng, chính quyền, Liên minh HTX và các tổ chức chính trị - xã hội.

Theo https://snnptnt.bacgiang.gov.vn/c