Những ngày qua, mưa, ẩm kéo dài trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là điều kiện thuận lợi để các loại sâu bệnh phát triển, làm hại cây trồng, nhất là vải thiều.

Hiện nay, diện tích vải trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các diện tích vải chính vụ và vải muộn đang trong giai đoạn nở hoa hình thành quả non. 

Các đối tượng sâu bệnh chủ yếu hại vải thiều trong giai đoạn hình thành quả non.

Thời tiết mưa ẩm kéo dài nên thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh gây hại. Các đối tượng sâu, bệnh hại chính giai đoạn này là: Sâu đo, rệp muội, sâu róm, bọ xít, sâu đục cuống quả… Do đó, bà con cần chủ động các biện pháp phòng, trừ sâu bệnh, bảo vệ vải thiều. 

Cụ thể, phun phòng trừ đối với các loại sâu bệnh: Bọ xít, rệp muội, sâu róm, sâu đo, khuyến cáo sử dụng một trong những loại thuốc: Sherpa 25 EC, Karate 2,5EC, Proclaim 1.9EC, Selecron 500EC… Phun phòng trừ sâu đục cuống trên vải sớm U hồng, bà con nên sử dụng một trong các loại thuốc sau: Voliam Targo 063SC, Virtako 40WG… Phun phòng và trừ bệnh sương mai, khuyến cáo bằng một trong những loại thuốc: Arygreen 500SC, hoặc thuốc Polyram 80DF, Ridomil gold 68WG...

Lưu ý, bà con tập trung phun thuốc phòng trừ tốt các đối tượng sâu, bệnh hại khi đã tắt hoa, hình thành quả non. Nồng độ và liều lượng phun theo khuyến cáo trên nhãn mác của từng loại thuốc.

Theo: Báo Bắc Giang Điện Tử