Ảnh: vườn nho tại Trung tâm ứng dụng KHCN tỉnh Bắc Giang

Tiến hành theo dõi các chỉ tiêu của 04 giống nho (NH01-48, Red Cardinal, NH01-152, Black Queen), cho thấy thời gian từ khi cắt cành đến khi bật chồi khoảng từ 7-11 ngày. Trong 04 giống trồng thử nghiệm, có 02 giống ra hoa và đậu quả là giống nho NH01-152và Black Queen. Các giống nho Red Cardinal và NH01-48 không ra hoa.

Theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng thời gian từ khi cắt cành đến khi bật chồi, ra hoa, hoa nở, đậu quả, quả chín, thu hoạch, tổng thời gian từ khi cắt cành đến khi thu hoạch của giống nho NH01-152và Black Queen. Kết quả theo dõi như sau:

Bảng thời gian sinh trưởng của giống nho NH01-152 và Black Queen

STT

Chỉ tiêu

Giống

NH01-152

Giống

Black Queen

Thời gian sinh trưởng (ngày)

Thời gian sinh trưởng (ngày)

Min

Max

Trung bình 1 vụ

Min

Max

Trung bình 1 vụ

1

Từ cắt cành đến bật chồi

10

11

10,7

7

8

7,3

2

Từ cắt cành đến ra hoa

16

17

16,8

13

15

13,9

3

Từ ra hoa đến hoa nở

20

22

21,1

18

20

18,8

4

Từ nở hoa đến đậu quả

15

17

16,3

4

5

4,8

5

Từ đậu quả đến quả bắt đầu đổi màu

34

36

35,6

35

37

35,6

6

Từ quả bắt đầu đổi màu đến thu hoạch

35

37

36,2

33

35

34,5

7

Thời gian sinh trưởng từ khi cắt cành đến khi thu hoạch

130

140

136,7

110

120

114,9

Các chỉ tiêu sinh trưởng phát triển của giống nho NH01-152 được thể hiện qua bảng 3.3.Thời gian sinh trưởng của giống nho NH01-152 từ cắt cành đến bật chồi dao động trong khoảng từ 10 đến 11 ngày, trung bình khoảng 10,7 ngày. Trong khi đó, thời gian sinh trưởng phát triển từ cắt cành đến ra hoa trung bình là 16,8 ngày, dao động từ 16 đến 17 ngày. Thời gian từ khi ra hoa đến khi hoa nở kéo dài từ 20 đến 22 ngày, trung bình khoảng 21,1 ngày. Bên cạnh đó, thời gian từ khi nở hoa đến đậu quả ngắn hơn, trung bình chỉ với 16,3 ngày, dao động từ 15 đến 17 ngày. Thời gian từ sau khi đậu quả đến lúc quả bắt đầu đổi màu diễn ra khá dài, trung bình khoảng 35,6 ngày, dao động từ 34 đến 36 ngày. Tương tự, thời gian từ khi quả bắt đầu đổi màu đến lúc thu hoạch kéo dài từ 35 đến 37 ngày với trung bình khoảng 36,2 ngày. Tổng thời gian sinh trưởng của giống nho NH01-152 từ khi cắt cành đến khi thu hoạch trong 1 vụ dao động từ 130 đến 140 ngày.

Các chỉ tiêu sinh trưởng phát triển của giống nho Black Queen được thể hiện qua bảng 3.3. Thời gian sinh trưởng của giống nho Black Queen từ cắt cành đến bật chồi dao động trong khoảng từ 7 đến 8 ngày, trung bình khoảng 7,3 ngày. Trong khi đó, thời gian sinh trưởng phát triển từ cắt cành đến ra hoa trung bình là 13,9 ngày, dao động từ 13 đến 15 ngày. Thời gian từ khi ra hoa đến khi hoa nở kéo dài từ 18 đến 20 ngày, trung bình khoảng 18,8 ngày. Bên cạnh đó, thời gian từ khi nở hoa đến đậu quả ngắn hơn, trung bình là 4,8 ngày, dao động từ 4 đến 5 ngày. Thời gian từ sau khi đậu quả đến lúc quả bắt đầu đổi màu diễn ra khá dài với trung bình là 35,6 ngày, dao động khoảng từ 35 đến 37 ngày. Tương tự, thời gian từ khi quả bắt đầu đổi màu đến lúc thu hoạch kéo dài từ 33 đến 35 ngày, với trung bình khoảng 34,5 ngày. Tổng thời gian sinh trưởng của giống nho Back Queen từ khi cắt cành đến khi thu hoạch trong 1 vụ dao động từ 110 đến 120 ngày.

BBT