Theo dõi các chỉ tiêu Số hoa/chùm (bông), số chùm hoa/ cành (chùm), số chùm hoa/ cây (chùm), tỷ lệ đậu quả (%), tỷ lệ cành mang hoa (%), của giống nho NH01-152và Black Queen, kết quả như sau:

Bảng 1. Đặc điểm ra hoa, đậu quả của giống nho NH01-152 và

Black Queen

STT

Chỉ tiêu

Giống

NH01-152

Giống

Black Queen

Thời gian sinh trưởng (ngày)

Thời gian sinh trưởng (ngày)

Min

Max

Trung bình 1 vụ

Min

Max

Trung bình 1 vụ

1

Số hoa/chùm (bông)

80

130

110

78

125

105

2

Số chùm hoa/ cành (chùm)

0

2

0,8

0

2

0,7

3

Số chùm hoa/ cây (chùm)

2

3

2,2

2

3

2,3

4

Tỷ lệ đậu quả (%)

61,8

56,73

5

Tỷ lệ cành mang hoa (%)

60

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm hoa của giống nho NH01-152 và Black Queenđược thể hiện qua bảng  3.4. Đối với giống nho NH01-152, số hoa trên chùm dao động từ 80 đến 130 bông, trung bình đạt 110 bông. Bên cạnh đó, trung bình số chùm hoa trên cành và số chùm hoa trên cây lần lượt là 0,8 và 2,2 chùm, dao động trong khoảng từ 0 đến 2 chùm hoa trên cành và 2 đến 3 chùm hoa trên cây. Tỷ lệ đậu quả và tỷ lệ cành mang hoa của giống NH01-152lần lượt đạt 61,8%và 60%.

Ảnh: theo dõi ra hoa đậu quả tại vườn nho Trung tâm Ứng dụng KHCN Bắc Giang

Đối với giống nho Black Queen, số hoa trên chùm dao động từ 78 đến 125 bông với trung bình đạt 105 bông. Bên cạnh đó, trung bình số chùm hoa trên cành và số chùm hoa trên cây lần lượt là 0,7 và 2,3 chùm, dao động trong khoảng từ 0 đến 2 chùm hoa trên cành và 2 đến 3 chùm hoa trên cây. Tỷ lệ đậu quả và tỷ lệ cành mang hoa của giống Black Queen lần lượt đạt 56,73% và 60%.

BBT