Sở Nông nghiệp và PTNT vừa đưa ra kế hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn năm 2024, với một số mục tiêu.

Phấn đấu giá trị sản xuất bình quân trên 01ha đất sản xuất nông nghiệp đạt từ 139-140 triệu đồng

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng GRDP ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản dự kiến đạt 1,0%/năm; diện tích cây lương thực có hạt 103.900 ha, sản lượng lương thực đạt 595.590 tấn; giá trị sản xuất bình quân trên 01 ha đất sản xuất nông nghiệp đạt từ 139 -140 triệu đồng; sản lượng thịt hơi các loại đạt 261,0 nghìn tấn; sản lượng khai thác gỗ rừng trồng đạt 1,0 triệu m3; tỉ lệ che phủ rừng 37,7%; tỷ lệ hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn (đạt quy chuẩn QCVN 01-1:2018/BYT trở lên) đạt 57,5%; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 87,4% (tăng thêm 5 xã), xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đạt 38,5% (tăng thêm 12 xã), xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đạt 9,9% (tăng thêm 6 xã); đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đạt 7/10 đơn vị (tăng 01 huyện).

Để đạt được kế hoạch đề ra, Sở Nông nghiệp và PTNT đưa ra một số nhiệm vụ và giải pháp thực hiện như: Tổ chức, tuyên truyền, quán triệt, tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị về phát triển ngành của Trung ương đã ban hành; Nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh cụ thể hoá các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của Trung ương để tổ chức triển khai thực hiện.

Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng an toàn, hiệu quả, sản xuất hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ; Xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập, ổn định và cải thiện điều kiện sống của dân cư nông thôn, đổi mới; Phát triển hạ tầng, nâng cao năng lực phòng chống và giảm nhẹ thiên tai; bảo vệ và sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên; Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và triển khai hiệu quả cơ chế, chính sách phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và Chiến lược phát triển ngành; tiếp tục thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; Phát triển mạnh khoa học, công nghệ và khuyến nông; Công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý ngành.

Theo https://snnptnt.bacgiang.gov.vn/