Hình ảnh: Cây ngải giống

1. Đánh giá chất lượng nguyên liệu đầu vào

- Thu thập mẫu tại thực địa

- Mẫu phân tích định tính định lượng của cây Ngải được lấy từ cây thành thục, thu hái các bộ phận thân, lá, rễ của cây.

- Khối lượng mẫu tươi: 15 kg khố lượng tươi (5 kg mỗi loại) Mẫu được lấy tại các vị trí chân, sườn, đỉnh của tuyến điều tra.

- Định tính sự có mặt của các nhóm chất hóa học chính có trong cây Ngải (Định tính alkaloid; glycosid tim; anthranoid; flavonoid; coumarin; tinh dầu; caroten…). Thí nghiệm bố trí tại phòng thí nghiệm; mỗi tiêu chí định tính bố chí 3 thí nghiệm; các thí nghiệm lặp lại 3 lần, phân tích kết quả. Tiến hành phân tích 7 mẫu xác định tính ổn định của 7 chỉ tiêu.

- Định tính polyphenol tổng số bằng phương pháp đo quang và hàm lượng artemisinin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao.

+ Tiến hành thí nghiệm nghiên cứu sử dụng thuốc thử Folin-Ciocalteau, đo quang ở bước sóng 760nm, so sánh với acid gallic, sử dụng kỹ thuật đường chuẩn.

+ Xây dựng đường chuẩn của acid gallic: acid gallic được hòa tan trong methanol tới nồng độ 1000μg/ml được dung dịch chuẩn gốc dùng để pha các dung dịch chuẩn khác.

+ Xác định giới hạn phát hiện (LOD) và giới hạn định lượng (LOQ):

2. Đánh giá định lượng một số hoạt chất sinh học có trong Ngải

- Điều chế tinh dầu Ngải quy mô PTN bằng phương pháp cất kéo hơi nước,
định lượng hàm lượng tinh dầu tổng số bằng phương pháp cân. Tiến hành phân tích 7 mẫu thí nghiệm để xác định chỉ số ổn định của 07 chỉ tiêu hoạt chất chính là alcaloid; Glycosid tim; anthranoid; flavonoid; coumarin; tanin; lacton.

- Xác định một vài chỉ số lý hóa của tinh dầu và phân tích thành phần tinh dầu bằng phương pháp GC/MS.

+ Sử dụng phương pháp định lượng polyphenol toàn phần (Sử dụng thuốc thử Folin-Ciocalteau, đo quang ở bước sóng 760nm, so sánh với acid gallic, sử dụng kỹ thuật đường chuẩn để định lượng các chất (tinh dầu; flavonoid; lacton)

+ Sử dụng phương pháp định lượng artemisin trong bán thành phẩm bằng HPLC-PDA xác định giới hạn phát hiện (LOD) và giới hạn định lượng (LOQ)

BBT