Quyết tâm tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch, đem đến những tiện ích, sự phục vụ tốt nhất và sự hài lòng cho doanh nghiệp, người dân; hướng đến xây dựng và hoàn thiện nền hành chính nhà nước “Phục vụ nhân dân, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả” và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số.
Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: BGP/Trâm Anh

Đó là mục tiêu được nêu rõ tại Thông báo kết luận số 270/TB-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể CCHC nhà nước tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2020.

Mục tiêu trước mắt phải tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, cải thiện mạnh mẽ thứ hạng các chỉ số đánh giá cấp tỉnh, đặc biệt là chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số CCHC (Par Index); phấn đấu các chỉ số đánh giá cấp tỉnh nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành dẫn đầu cả nước để đảm bảo lợi thế cạnh tranh và thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.

Để thực hiện mục tiêu trên, một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới đối với các cơ quan hành chính nhà nước, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời sự chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh các nội dung liên quan đến công tác CCHC; tiếp tục tập khai thực hiện đồng bộ 6 nhóm nhiệm vụ chính theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, đảm bảo phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của ngành, địa phương mình.

Các sở, ngành, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện công tác CCHC giai đoạn tới phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế. Trong đó đặc biệt quan tâm các biện pháp nâng cao nhận thức, ý thức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ và phát huy tốt vai trò, trách nhiệm người đứng đầu.

Quan tâm bố trí nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ CCHC; ưu tiên, bố trí những cán bộ, công chức có năng lực, nhiệt tình, trách nhiệm làm việc tại bộ phận một cửa, đồng thời có chế độ ưu tiên (quan tâm công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm) đối với những người hoàn thành tốt nhiệm vụ để tạo động lực khuyến khích, động viên cán bộ, công chức yên tâm làm việc, phấn đấu,...; tập trung phát triển hạ tầng và nguồn nhân lực CNTT. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ý thức, trách nhiệm, kỹ năng giải quyết công việc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời, tăng cường theo dõi, ldểm tra, giám sát và xử lý kiên quyết đối với những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là các hành vi gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực đối với doanh nghiệp và người dân.

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố lựa chọn, đăng ký ít nhất một sáng kiến, giải pháp mới trong công tác CCHC gửi Sở Nội vụ trước ngày 30/7/2020 để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Trên cơ sở đó tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt sáng kiến đăng ký, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) kết quả thực hiện bước đầu trước ngày 15/11/2020. Nội dung sáng kiến lựa chọn tập trung vào việc giải quyêt, khắc phục những vấn đề tồn tại lớn của ngành, địa phương hoặc giải pháp để tạo bước đột phá trong công tác CCHC của cơ quan, đơn vị; kết quả thực hiện sáng kiến đăng ký là tiêu chí đánh giá, xếp loại người đứng đầu năm 2020.

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải đổi mới tư duy, nhận thức và hành động trong thực thi công vụ; chuyển từ tư duy “cho phép”, “cấp phép” sang tư duy “phục vụ”; hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; chấp hành và thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dụng văn hóa công sở “4 xin, 4 luôn, 5 không”.

Tổ công tác thành lập theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 03/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh khẩn trương hoàn thành xây dựng phần mềm ứng dụng tiếp nhận thông tin phản ánh, chuẩn bị tốt điều kiện để đi vào hoạt động từ ngày 15/7/2020; phát huy tốt vai trò, tiếp nhận, tham mưu xử lý kịp thời, đầy đủ thông tin, phản ánh của doanh nghiệp, nhà đầu tư về các hành vi gây phiền hà, sách nhiễu của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; kiên quyết tham mưu xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để xảy ra vi phạm.

Xem chi tiết Thông báo kết luận tại đây.

Theo https://snnptnt.bacgiang.gov.vn/