UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Bắc Giang năm 2020 và những năm tiếp theo.
Tăng cường hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Ảnh: BGP/Trâm Anh

Theo kế hoạch, các cơ quan, địa phương chủ động thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng; kịp thời xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, báo cáo kết quả gửi Chủ tịch UBND tỉnhVăn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo đầy đủ kết quả thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, không để xảy ra tình trạng quá hạn hoặc không hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo 100% các phản ánh, kiến nghị được xem xét, giải quyết và kịp thời công khai theo quy định.

Cùng đó, các cơ quan, địa phương tiến hành ngay việc rà soát Cổng, trang thông tin điện tử của đơn vị mình, thường xuyên cập nhật kịp thời, đầy đủ các TTHC được ban hành mới theo đúng quy định. Đồng thời chỉ đạo, yêu cầu cán bộ, công chức thực hiện giải quyết toàn bộ hồ sơ TTHC trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử đảm bảo trước và đúng hạn, không để xảy ra tình trạng quá hạn, gây phiền hà, sách nhiễu cho người dân, tổ chức khi thực hiện TTHC.

Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn chỉnh việc tích hợp TTHC trên Cổng Dịch vụ công tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với Trung ương trong tháng 7/2020.

Các cơ quan, địa phương thực hiện đúng quy định về số lượng cấp phó tại các phòng chuyên môn, ban, chi cục thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, đảm bảo lãnh đạo cấp phòng không nhiều hơn số chuyên viên hiện có; thực hiện bố trí công chức, viên chức đúng theo Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt; không bố trí viên chức làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước.

Các cơ quan, địa phương thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các kiến nghị đã được cơ quan kiểm toán, cơ quan thanh tra, kiểm tra tài chính chỉ ra; xây dựng báo cáo khắc phục những tồn tại hạn chế đã được chỉ ra sau khi có thông báo kết luận thanh tra, kiểm tra thuộc các lĩnh vực CCHC, tổ chức biên chế và cán bộ, ngân sách, quản lý đầu tư, quản lý đất đai, nêu rõ những nội dung đã được khắc phục và chưa được khắc phục.

Các cơ quan, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền để người dân, tổ chức biết, thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến đối với những TTHC đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, nâng tỷ lệ TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến trên 50%.

Các cơ quan, địa phương tham mưu, đề xuất những giải pháp nhằm thu hút nhà đầu tư, tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích các doanh nghiệp về đầu tư sản xuất và đầu tư mở rộng sản xuất; nâng cao kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, công chức tại Bộ phận Một cửa các cấp; có trách nhiệm phối hợp với điều tra viên thực hiện nghiêm túc việc điền thông tin phiếu điều tra, đảm bảo trung thực, khách quan.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp thu hút đầu tư, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn. Sở Nội vụ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh, kịp thời phát hiện, đề xuất xử lý nghiêm trường hợp có hành vi gây phiền hà, sách nhiễu với người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC…

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây./.

Trâm Anh

Theo https://snnptnt.bacgiang.gov.vn/