Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang vừa có Công văn về việc tăng cường hướng dẫn, kiểm soát hoạt động tư vấn dịch vụ môi trường.
Tăng cường phối hợp, giám sát tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư trong khu công nghiệp đáp ứng các quy định
về môi trường. Ảnh minh họa: BGP/An Nhiên

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị chủ đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp khi xem xét tiếp nhận các dự án đầu tư thứ cấp vào khu, cụm công nghiệp phải xem xét đến sự phù hợp về ngành nghề của dự án đối với ngành nghề, phân khu chức năng của khu, cụm công nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Nếu nhà đầu tư thứ cấp đề xuất loại hình dự án không phù hợp với ngành nghề, phân khu chức năng thì phải thông báo đến nhà đầu tư và báo cáo cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh cho thống nhất. Tăng cường phối hợp, giám sát tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư trong khu công nghiệp đáp ứng các quy định về môi trường và các quy định liên quan.

Các đơn vị tư vấn thủ tục môi trường, quan trắc môi trường, tư vấn thiết kế thi công công trình xử lý chất thải nâng cao tiến độ, chất lượng tư vấn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ tư vấn đã ký với chủ dự án, chủ cơ sở, đưa ra các biện pháp bảo vệ môi trường phù hợp với thực tế, đặc thù của chủ dự án. Đáp ứng đầy đủ các điều kiện của đơn vị tư vấn môi trường, thi công công trình xử lý chất thải theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thành phố quan tâm phối hợp thực hiện. Trong quá trình xem xét hồ sơ đề xuất dự án đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp cần rà soát tính phù hợp của dự án đối với những ngành nghề, phân khu chức năng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Hướng dẫn công ty hạ tầng, nhà đầu tư lựa chọn ngành nghề phù hợp với loại hình, phân khu chức năng theo quy định.

Đôn đốc, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục pháp lý về môi trường trong quá trình chấp thuận đầu tư, triển khai thực hiện dự án.

Xem chi tiết Văn bản tại đây./.

An Nhiên

Theo https://snnptnt.bacgiang.gov.vn/